Search
  • Andrea Puscasu

The Wish of a Sustainable Home

Updated: Jun 28

Toive kestävästä kodistaMoikka! Ihanaa kun tupsahdit tänne!

Sivulla on tietoa kesän 2021 projektista, jonka toteutimme yhdessä ystäväni Siiri Variksen kanssa. Alla ovat samat tekstit sekä suomeksi että englanniksi.


Antoisia lukuhetkiä <3Hi! It's wonderful to have you here!

In this page you can take a deeper look at our project of the summer of 2021. We worked on it together with my friend Siiri Varis. Below are the same texts in Finnish and English. Unfortunately the videos are only in Finnish.


Hope you enjoy <3
Katso esittelyvideo suomeksi:

Asiantuntijavideot löytyvät postauksen lopusta :)

Projektin synty

How it all startedProjekti sai alkunsa Siirin kotisohvalta, kun hänen kämppiksensä vinkkasi meille Ilmastonmuutosvoiman myöntämistä rahoituksista. Ilmasto- ja ympäristökysymykset ovat meille molemmille tärkeitä, joten innostuimme heti mahdollisuudesta vaikuttaa. Syvällisen pähkäilyn jälkeen tulimme tulokseen, että haluamme toimia äänitorvena lapsille, joiden ääntä ei välttämättä aina kuunnella tarpeeksi.


The project had its start from Siiri's home couch when her friend hinted about Ilmastonmuutosvoima funding. Climate and environmental issues are important to both of us, so we got immediately excited about the opportunity to make an impact. After a deep session of pondering, we came to the conclusion to bring up the perspective of children whose voices may not always be listened to enough.
Projektin kulku

How it wentKävimme kesän 2021 alussa maalaamassa luontopäiväkoti Sotkankodon lasten kanssa. Juttelimme heidän kanssaan myös ilmastonmuutoksesta ja sen aiheuttamista vahingoista. Oli mielenkiintoista nähdä, miten esimerkiksi pörriäisten katoamisen syy kiinnosti heitä niin paljon, ja miten hienosti he jo entuudestaan tiesivät ilmastonmuutokseen liittyen. Maalaamisestakin he tulivat hyvin iloiseksi, jonka seurauksena Siiri ja minä saimme tuhansittain energiaa kantamaan koko kesäksi! Suosittelen kaikkia tekemään yhteistyötä lasten kanssa. Se avartaa ihanasti mieltä ja he ovat niin suloisia! <3


Projektin koordinoimisen hoidimme yhdessä. Siirin vastuualueina olivat asiantuntijavideot, budjetointi, tiedostojen organisointi sekä päiväkotitapaaminen. Minulla oli sitten taiteellisempi puoli eli teokset, galleriatilat, nettisivut ja blogit, somettaminen ja mainostaminen, esittelyvideo, sekä uutismediat lukuunottamatta Salon Seudun Sanomia. Tekstejä työstimme lähtökohtaisesti yhdessä ja Siiri auttoi myös markkinoinnissa.


Saimme pitkin projektia hurjan paljon apua kaikilta yhteistyökumppaneilta, kuten rahoituksen myöntäjältä Ilmastonmuutosvoimalta, Luontoliitolta, Nuoritaiteelta, Ulko-opet järjestöltä ja Helsingin kaupungin nuorisopalveluilta sekä näyttelytilojen johtajilta. Projektia levitettiin eteenpäin myös Galleria MAAN sivuilla ja Salon Seudun Sanomissa (SSS).


Projekti huipentui keskuskirjasto Oodiin, jossa pidimme projektin päätöstilaisuuden kaikkia meitä avustaneita kiittäen. Tilaisuus toimi samalla myös Oodin nuorisotilan näyttelyn avajaisina. Olemme niin kiitollisia mahdollisuudesta pitää ensimmäisinä näyttely uudessa tilassa.


At the beginning of the summer of 2021, we went to Sotkankoto kindergarten to paint with children. We also talked to them about climate change and the damage it causes. It was compelling to see how interested the children were about the disappearance of bees and how much they already knew about climate change. Siiri and I got loads of energy for the whole summer from seeing how eager the children were to paint! I encourage everyone to work with children. It wonderfully widens the mind and they are so sweet to interact with! <3


We coordinated the project together. Siiri's responsibilities were the video interviews, budgeting, file organization and arranging the meeting with the kindergarten. I had the more artistic side: the artworks, gallery spaces, websites and blogs, main advertising on social media, the presentation video, and contacting the news media except for the SSS (Salon Seudun Sanomat). In principle, we worked on the texts together and Siiri also helped with some of the marketing.


Along the project, we received a great deal of help from all partners, including Ilmastonmuutosvoima, Luontoliitto, Nuoritaide, Ulko-opet organisation, and Helsinki's youth services, as well as the exhibition space managers. The project was also disseminated on Gallery MAAN's website and Salon Seudun Sanomat (SSS).


The project culminated in the central library in Oodi, where we held a project closing ceremony thanking all those who helped us. At the same time, the event also served as the opening of the Oodi youth space exhibition. We are so grateful for the opportunity to be the first to hold an exhibition in the new space.
"Toive"

"Hope""Toive" -teossarja kertoo lasten näkökulman ilmastonmuutoksesta ja maalauksista voi nähdä heijastuvan lasten toivo paremmasta huomisen maailmasta. Triptyykki on projektin "Toive kestävästä kodista" pääteos.


Kollaasitekniikka teoksessa on toteutettu lasten alkuperäisiä maalauksia käyttäen. Järjestimme työpajan, jossa lapset voivat nimetä tai maalata asioita, joita he yhdistävät luontoon ja unelmakotiinsa. Keskustelimme myös tunteista, joita heillä on lämpimämpää talvea ja mehiläisten puutetta kohtaan sekä muista ilmastonmuutoksen aiheuttamista ilmasto- ja ympäristömuutoksista.


Triptyykissä toistuvat teemat ja elementit, joita lapset pitävät tärkeänä. Eläimillä on keskeinen rooli maalauksissa. Karhu ja suomalainen metsäporo, jotka molemmat ovat uhanalaisia ​​lajeja täällä Suomessa, juoksevat kohti suojaa etsivää katsojaa. Lasten ajatuksista päätellen eläimet ovat heille kuin ankkuri rakkaaseen ja lähellä kotia olevaan ympäristöön.


Maalauksissa perhoset toimivat lupaavamman tulevaisuuden symboleina. Teossarja kuvailee lasten aikuisilta pyytämää lupausta huolehtia ja vaalia kestävän tulevaisuuden toteutumista. Nämä tärkeät huolenaiheet jätetään huomiotta liian usein, mutta ehkä tulee päivä, jolloin lasten toivoon ja luottamukseen paremmasta huomisen maailmasta vastataan.


Hankkeen tavoitteena ei ollut vain paljastaa lasten ajatuksia ilmastonmuutoksesta, vaan myös saada asiantuntijoiden vastauksia niihin. Siiri keskusteli Marketta Kyttän (lapsiystävällinen kaupunkisuunnittelu, Aalto-yliopisto) ja Panu Pihkalan (tunteet ja ympäristö, Helsingin yliopisto) kanssa lasten mielipiteistä ja ideoista. Katso keskustelun videot alta!


Kaiken kaikkiaan projekti on meille kuin oma lapsi. Opimme prosessista valtavasti ja olemme hyvin kiitollisia mahdollisuuksien täytteisestä matkasta. Kiitos myös kaikille meidän matkaamme tukeneille! <3“Hope” is a triptych presenting children’s experiences and sentiments about climate change. The triptych is the main piece of the project “The Wish of a Sustainable Home”.


The collage artworks are made using the children's original paintings as raw materials. We held a workshop where children could name or paint the things they associate with nature and their dream home. We also discussed the feelings they have towards warmer winters and lack of bees, and other climatic and environmental changes caused by climate change.


In “Hope”, you can see the themes and elements that children brought up in the workshop. Animals have an essential role in the paintings. Bear and Finnish forest reindeer, both of which are endangered species here in Finland, are running towards the viewer seeking shelter. Based on the children’s pondering, for them animals are like an anchor to the dear and near home environment.


In the paintings, butterflies serve as symbols of a more promising future. “Hope” reflects children’s request of caring and guarding a sustainable future. These important concerns are ignored way too often but maybe there will be a day when the hope and trust children have in tomorrow’s better world will be responded to.


The aim of the project was not only to disclose children’s thoughts of climate change, but also to get experts’ responses to those. Siiri chatted with Marketta Kyttä (child-friendly urban planning, Aalto University) and Panu Pihkala (emotions and environment, University of Helsinki) about children’s opinions and ideas. Check out the videos of the discussions from below!


All in all, the project is like our own child to us. We learned tremendously from the process and we are very grateful for the opportunity-filled journey.

Thanks also to everyone who supported our trip! <3Lämmöllä,

With warmth,


Siiri Varis and Andrea Puscasu

Asiantuntijavideot:Marketta Kyttä
Panu Pihkala


Get to know:

Siiri on LinkedIn

Andrea on LinkedIn


Thank you!


Thank you all for everything! Whether you've helped with the project or if you're an art-lover reading about our baby, it means the world to us! <3Text by: Andrea Puscasu


See more...

Click here to see the

Children's original drawings468 views0 comments

We are also on galleria MAAN website <3